مطقییر                  

لخت میمانم
2009/02/28

 
...

وقتی که دیگه به آخرش میرسی
و قتی که دیگه هیچ آرزویی نمی تونه خوشحالت کنه
وقتی که دیگه هیچ احساسی نمی تونه به زندگی برت گردونه

یک راه بیشتر نداری،
به صدای درونت گوش بدی،
نه منظورم اون صدای عرفانی درون نیست
منظورم، صدایی ابتدایی و خالصه
صدایی از پایین ترین درجه یک انسان
صدای غریزه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8