مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/06

 
...

«هنوز مطمئن نیستم که تمام حرف هایت را به من میزنی»
باشه، اجازه میدم که مطمئن نباشی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8