مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/08

 
...

شاید در سن بالایتان
به دنبال تجربه در عاشق کردنم می‌گردم
شاید هم پاک کردن ذهنم را یادم دهید، نمی‌دانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8