مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/11

 
...

تو میدانی،
پس مسئولی
حتی در برابر احساسات

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8