مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/21

 
...

می خواهم گریه کنم برای این ذهن درگیر
ذهنی که روزها در قفسش بال بال میزند
و شبها در رویای آزادی به خواب می رود
حرف تازه ای نیست ‌«عادت کردن به درد»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8