مطقییر                  

لخت میمانم
2009/03/29

 
...

انگار تو هم میدانی، وقتی مهمانها میرسند
جای هیچ کدام از ما دوتا آنجا نیست
میووو

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8