مطقییر                  

لخت میمانم
2009/04/04

 
...

صدایش را که می‌شنوم با تمام وجودم دلم می‌خواهدش
صدایش که می‌رود با تمام وجود پا روی دلم می‌گذارم
شاید روزی دیگر صدایش را همیشه شنیدم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8