مطقییر                  

لخت میمانم
2009/04/08

 
...

میدانی، دلتنگیم بخاطر دوریم نیست
بخاطر دوریش است
جامی دگر بریز ساقی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8