مطقییر                  

لخت میمانم
2009/04/22

 
...

زمان: نیمه شب
مکان: خیابان فرشته
وضعیت جسمی: مست
وضعیت روحی: یووو هووو
نام: حوری بهشتی
فرستنده: خود خدا

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8