مطقییر                  

لخت میمانم
2009/04/27

 
...

می دانم چشمانم تحسینش می‌کرد
منطقم ردش می‌کرد و نادیده‌اش می‌گرفت
درونم جدالی بود بین دیده و منطق
ولی او تنها نگاهم را دید
فکر کنم ناراحت شد
به چپم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8