مطقییر                  

لخت میمانم
2009/04/29

 
...

میدانی آن روز که عکست کردم و چسباندمت به دیوار اتاقم
فکر نمی‌کردم چنین معنایی برایم پیدا کنی، انقدر عمیق که
امروز حتی میترسم به جای خالی عکست روی دیوار نگاه کنم
نمی‌دانم چه کردی با من، اما هر چه کردی بد بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8