مطقییر                  

لخت میمانم
2009/05/06

 
...

پیر زن می‌نالید «پس کی؟»
پیر مرد می‌غرید «به زودی»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8