مطقییر                  

لخت میمانم
2009/05/26

 
...

موشو سوسک شکار میکند
موشو گربه‌ی بدی است
موشو بدترن گربه‌ی حامله است
موشو پس چرا نمی‌زاید؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8