مطقییر                  

لخت میمانم
2009/05/29

 
...

زن به آسمان شب نگاه کرد
ستاره ها را خواند
و فهمید

«I don’t believe it either»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8