مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/02

 
...

راه دراز بود و باریک
هیچ چاره ای نداشتیم جز اینکه به هم بمالیم و رد شیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8