مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/11

 
...

باید بروم به پارک و دوستان جدیدی پیدا کنم
دوستان قبلیم همه زن گرفتند و فاسد شدن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8