مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/08

 
...

از زییییییییر تخت من برید بیرووووووون
شب ها که ناله می‌کنید به خدا خوابم نمی‌برد
شما را به خدا شبها دیگر بخوابید
این موشو هم که شما را جمع نمی‌کند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8