مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/15

 
...

میدانی، همش میترسم که تو بیایی و من اینی نباشم که هستم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8