مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/21

 
...

هر چیزی تاوانی دارد
یا باید قبله پرداخته باشند
یا الان بپردازی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8