مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/02

 
...

زیبای بی عقل، می دانم به چه فکر می کنی
می دانم که جوابم «نه» خواهد بود.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8