مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/05

 
...

نمی دانی که چقدر نیاز دارم به یک بزرگتر از خودم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8