مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/08

 
...

دیشب که از صدای جیر جیر تخت بیدار شدم
یاد آن قدیم ها افتادم، چه زود گذشت.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8