مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/15

 
...

چه حسی داری از این که هنوز هم گاهی بهت فکر می کنم؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8