مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/19

 
...

زیاد مقاومت کردم که نخواهمشان
سرم درد گرفت؛
شاید خواستنشان گناه باشد
انگار تسلیم احساس نشدن سختتر است

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8