مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/21

 
...

پیر مرد می گفت: مچ پاهایش باید کلفت باشد.
کلفت بود.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8