مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/24

 
...

وقتی شیکترین لباس میهمانیت، پوست تنت باشد.
میزبانت مشخص است.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8