مطقییر                  

لخت میمانم
2009/08/27

 
...

سیگار هندی را روشن کرد و به دسته مبل تکیه زد
- خب، چرا کج نشستی؟
+ می ترسم سیگاری شود.
- نترس به تو نمی مالم، خائن...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8