مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/03

 
...

شک نداشتم که می آیی
می دانم که مجبورت کردم
اشکالی داره شروع کنیم؟
چرا با سر جواب میدی؟
احساس گناه می‌کنی نه؟
از خودت متنفری و از من نه؟
باهات کاری نداشتم فقط می خواستم احساس چند ساله‌ی منو درک کنی.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8