مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/05

 
تکه‌ای فکر

کلا حالم از دخترهای دنبال شوهر به هم می‌خورد
دست خودم نیست، می دانم احساس احمقانه‌ای است
انگار بگویم از گربه‌ها در فصل جفت گیری حالم به هم می‌خورد‌ (که نمی‌خورد)
غریزه غریزه است دیگر، انسان و حیوان نمی‌شناسد
شاید انسانها باید بشناسند، نمی‌دانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8