مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/07

 
...

میگم اگر تمام خوبی‌ها در یک نفر جمع میشد، چه میشد؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8