مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/15

 
...

وقتی پیشنهاد می‌کنم باهام صحبت کنی
منظورم این نیست که من تائید یا تکذیبت کنم
یا برات تعیین تکلیف کنم؛
می‌خوام تو حرف بزنی
می‌خوام خودت بشنوی
می‌خوام برای خودت تصمیم بگیری

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8