مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/01

 
...

زلف بر باد مده تا مدهی بر بادم -توله-

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8