مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/13

 
...

ببین عزیز دلم، نشد دیگه شل بگیری
خواهش میکنم سفت بگیر
مثل یه مرد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8