مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/18

 
...

می دانستی صدایت را می پرستم،
و من خدا را هم نمی پرستم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8