مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/20

 
...

با در به خود می پیچید،
با چشمانش نگاهم را می پایید
می خواست تغییرش را دنبال کنم،
تا بفهمم دردش را
تا درک کنم تغییرش را
مار زنده نماند ولی درکش ماند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8