مطقییر                  

لخت میمانم
2009/11/15

 
...

مرسی را نمی‌توان در این یک مورد گنجاند
مگر پولش را بدهی یا بگیری

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8