مطقییر                  

لخت میمانم
2009/12/22

 
...

در تاریکی کوچه راه میرفتم و حواسم به خودم بود
دوباره بوی تلخ و سرد ادکلن مردانه و حس گرم و شیرین عطر زنانه به سرم افتاده بود
انگار هیجان همراه با ترس اولین دیدار در عالم نوجوانی صدایم می کرد
حیف که دیگر بر نمی گردد آن دوران

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8