مطقییر                  

لخت میمانم
2009/12/25

 
...

شکسپیر وقتی عاشق شد خندید
نیچه وقتی عاشق شد گریست
و تو وقتی عاشق شدی ریدی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8