مطقییر                  

لخت میمانم
2009/12/28

 
...

میدانم که میدانی رابطه عاشقانه با حسابگری نمی سازد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8