مطقییر                  

لخت میمانم
2009/12/30

 
...

تو میدانی؟ تو میدانی که با نگاه هم می شود عشقبازی کرد؟
اگر میدانستی، چشمانت را هرگز نمی بستی بر چشمانم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8