مطقییر                  

لخت میمانم
2010/02/04

 
...

انگار دو هوا شدن فلسفیم می کند.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8