مطقییر                  

لخت میمانم
2010/02/24

 
...

یک هفته ای که گذشت مثل خواب بود
خوابی که بیدار شدن ازش از هر کابوسی بدتره
طبیعت و زیبایی و آرامش همه دست به دست هم دادند و مرا ساختند
و فکر میکنم او را هم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8