مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/08

 
...

خسته شدم از این عاشق شدنها و نتیجه ای نگرفتن.
نمی دانم چه چیز را می خواهم ثابت کنم!
این که خواستنی نیستم؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8