مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/17

 
...

هنوز نمی دانم عشقت مهمتر است یا من
اگز من باشم که خودم مهمترم
بی من عشق چی؟ کشک چی؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8