مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/02

 
...

به حق که من الیور توییست زمانم
من یک کاسه دیگه ... می خواهم!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8