مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/18

 
...

چقدر آسان از عشق دیگری می گذریم و چه راحت به عشق خود جان می دهیم
ما کیستیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8