مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/30

 
عشق بهترین هدیه طبیعت
عشق فلسفه زندگیه
عشق شادیه، دوست داشتنیه
عشق آزادیه
عشق رهایه
پس بگذار رها باشد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8