مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/31

 
...

عشق که لو میره
اول احساسات شدید جلو میاد
بعد عقب ماندگی معشوق
بعد سعی در کنترل احساس
بعد شک به معشوق
بعد هم خدا حافظ
یعنی باید نتیجه بگیرم که عشق یه رازه؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8